Quick ratio

Het is voor elk bedrijf simpelweg van levensbelang om over voldoende liquiditeit te beschikken.

Wil jij graag de financiële situatie van een bedrijf weten, en dus ook de liquiditeit? 

Je kan dit zelf snel en eenvoudig bepalen door het berekenen van de Quick ratio. 

Klinkt dit jou misschien ietwat ingewikkeld in de oren? Dat is het eigenlijk niet, er is een eenvoudige formule voor!

Wat is de Quick ratio precies?

De Quick ratio is een getal dat de verhouding tussen activa en passiva weergeeft.

In de Quick ratio wordt de voorraad van een bedrijf niet meegerekend, omdat deze vaak niet in zijn geheel verkocht kan worden. Dit zou immers gevaar voor de voortzetting van het bedrijf opleveren en er zou ook verlies van waarde optreden; dit is namelijk altijd het geval bij gedwongen verkoop. Maar voorraden kunnen ook bederven of zijn vaak modegevoelig.

De formule om de Quick ratio te berekenen, is heel simpel. Het enige wat je dan verder nog moet weten is hoe je de uitkomst interpreteert. 

Wij gaan jou dat zo haarfijn uitleggen. 

Hoe berekenen we de Quick ratio en wat is een gezonde waarde?

De Quick ratio wordt met de volgende formule berekend:

Quick ratio = debiteuren + (‘plus’) liquide middelen /  (‘gedeeld door’) kort vreemd vermogen.

Voor alle duidelijkheid: de Quick ratio wordt berekend door de vlottende activa exclusief de voorraden te delen door de kortlopende schulden. 

Vlottende activa zijn dus debiteuren plus kortlopende vorderingen en andere bezittingen die op korte termijn verkocht kunnen worden voor geld – de liquide middelen.

Een juiste waarde is 1 of hoger, er is echter wel een ‘maar’… Als betalingstermijnen van debiteuren langer zijn dan die van de crediteuren, kan een bedrijf bij een waarde van 1 toch in gevaar komen.

Wanneer een bedrijf een Quick ratio van 1 heeft, kan het zijn huidige schulden dus afbetalen, zonder zijn activa op lange termijn te verkopen. 

Als de Quick ratio hoger is dan 1, betekent dit dat het bedrijf meer activa bezit dan kortlopende schulden.

Nadelen berekening Quick ratio

Een nadeel bij de berekening van de Quick ratio is ten eerste dat de Quick ratio berekend wordt met behulp van de balans die – op zijn vroegst – pas een aantal weken na balansdatum wordt gepubliceerd. De informatie is dan eigenlijk al verouderd. 

Ten tweede is het slechts een momentopname; een kortlopende schuld die kort na balansdatum wordt aangegaan bijvoorbeeld, is er helaas niet in terug te vinden.

Inzicht in de Quick ratio

Hierboven heb je kunnen lezen dat een resultaat van 1 wordt beschouwd als de gezonde verhouding.

Een bedrijf met een Quick ratio van minder dan 1 is wellicht niet in staat om zijn kortlopende verplichtingen op korte termijn volledig af te betalen, terwijl een bedrijf met een Quick ratio van meer dan 1 probleemloos van zijn kortlopende verplichtingen af kan komen.

Een Quick ratio van 1 betekent bijvoorbeeld dat jij voor elke €1 aan verplichtingen die je hebt €1 aan activa hebt. Een Quick ratio van 10 betekent dat je voor elke €10 aan verplichtingen €10 aan activa hebt.

Let op: een goede Current ratio hangt soms ook af van het type bedrijf en de sector. Er zijn namelijk activiteiten die nu eenmaal minder liquiditeit vragen dan andere. 

Bedenk ook dat een gezonde ratio niet altijd betalingsproblemen uitsluit. De balans toont immers alleen maar de situatie van een bedrijf op het einde van het boekjaar. 

Hoe het tussentijds met de geldstroom en de liquiditeit van het bedrijf zit, dat moeten we maar raden!

Wat is het verschil tussen de Current ratio en de Quick ratio?

Zowel de Current ratio als de Quick ratio zijn liquiditeitsratio’s. Het zijn beide instrumenten om het vermogen van een bedrijf te meten, om zo te kunnen zien of het aan zijn huidige schuldverplichtingen kan voldoen. 

De Current ratio omvat echter alle vlottende activa in de berekening, ook de voorraad. Terwijl de Quick ratio alleen snelle activa of liquide middelen in de berekening meeneemt, en de voorraad dus niet meetelt.

Een prima Current ratio ligt tussen de 1,2 en 2, wat betekent dat het bedrijf twee keer meer vlottende activa heeft dan verplichtingen om zijn schulden te dekken. 

Conclusie

Zeker wel een handig instrument, de Quick ratio, om te meten of een bedrijf genoeg liquide middelen heeft en in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Het blijft echter een momentopname: ons advies is dus om je niet blind te staren op slechts de Quick ratio, maar het kan wel een goede indicatie zijn.

You May Also Like